Lịch thi KTHP HK02 năm học 2018-2019

line
19 tháng 03 năm 2019

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây:

KHOA NÔNG NGHIỆP
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
 KHOA DU LỊCH  
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
 KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI  
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
 KHOA NGHỆ THUẬT  
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
 KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ  
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
 KHOA KINH TẾ  
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
 KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
 BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - PHÓNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây